ศูนย์รวมข้อต่อทองเหลืองที่ใหญ่และครบที่สุด

ศูนย์รวมข้อต่อทองเหลืองที่ใหญ่และครบที่สุด

ข้อต่อ ลม ไฮโดรลิค

ข้อต่อลมและไฮโดรลิค ระบบอัดสายไฮโดรลิค ปั๊มลม สายลมต่างๆ

SFT

SMT

SHT

PFT

PMT

PHT

ตัวกรองเสียง

610

620

640

650

660

680

690

720

PCF

PC

PL

PE

PU

PY